GENERAL NOTICE: Water Conditions PDF Print


EMTHANJENI MUNICIPALITY HEREBY WISHES TO INFORM THE COMMUNITY AS FOLLOWS ABOUT THE CURRENT WATER SITUATION:

The Water Scheme at Burgerville overflowed due to the rains of the past days. This resulted in the Fountain also receiving water for the first time this year. The Fountain is connected to our collection point which is feeding the Town. This caused the brown colour in the water. We have immediately dosed the water with extra chlorine and also disconnected the pipe from the Fountain.

We urge the Community to cook the water for drinking purposes. We are continuously monitoring the situation.


EMTHANJENI MUNISIPALITEIT WIL HIERMEE DIE GEMEENSKAP AS VOLG INLIG OOR DIE HUIDIGE WATERSITUASIE:

Die Waterskema by Burgerville het as gevolg van die reёn van die afgelope dae oorgeloop. Dit het meegebring dat die fontein vir die eerste keer hierdie jaar water ontvang het. Die fontein is verbind met ons versamelpunt wat water na die dorp afvoer. Dit het die bruin kleur van die water veroorsaak.Ons het onmiddellik bykomende chloor by die water gevoeg en ook die pyp vanaf die fontein ontkoppel.

Ons raai die gemeenskap aan om water vir drinkdoeleindes te kook. Ons monitor die situasie deurlopend.


UMASPALA EMTHANJENI WAZISA ABAHLALI NGOKULANDELAYO NGEMEKO YAMANZI ESIJONGENE NAYO:

Umthombo wamanzi eBurgerville ngenxa yemvula esithe sayifumana kwezintsuku zigqithileyo, uye wagcwala. Le mvula inethileyo ingunobangela wokuba umfula ufumane nawo amanzi okokuqala ngelixesha lonyaka. Lo mfula udityaniswe nomthombo wamanzi onkinkishela idolophu yethu.

Ukufumana kwalomfula amanzi ngunobangela wokuba amanzi ethu abenomnye umbala.Sigalele ngokukhawuleza iklorine (chlorine) eyongezelekileyo sawususa nombhombho odibana nomfula.

Sicela abahlali bawabilise amanzi phambi kokuba bawasele. Amanzi wona siyaqhubeka nokubeka iliso elibukhali kuwo.