Welcome to Emthanjeni Municipality
SLUITING VAN MUNISIPALE KANTORE
Thursday, 14 December 2023 12:50
Kennis geskied hiermee aan die algemene publiek dat die kantore van Emthanjeni Munisipaliteit gesluit sal wees vanaf 10:00 op Woensdag, 20 Desember 2023 en weer op Maandag, 08 Januarie 2024 om 07:30 sal heropen vir normale besigheid.
Die Verkeersafdeling sal sluit om 10:00 op 20 Desember 2023. Personeel wat noodsaaklike dienste verrig, sal aan diens wees gedurende die tydperk wat die kantore gesluit is. Personeel sal op bystand geplaas word vir die verrigting van noodsaaklike dienste na-ure en op openbare vakansiedae. (Sien asb. lys met kontakbesonderhede aangeheg.)
Alle kliƫnte word aangemoedig om betalings deur middel van elektroniese of direkte deposito's in die Munisipale bankrekening te maak. Sluit asb u rekeningnommer of adres as verwysing in.
Vir meer inligting sien aangehegde kennisgewing:
 
CLOSING OF MUNICIPAL OFFICES
Thursday, 14 December 2023 12:35
Notice is hereby given to the general public that the offices of Emthanjeni Municipality will be closed as from 10:00 on Wednesday, 20 December 2023 and will re-open on Monday, 08 January 2024, at 07:30 for normal business.
The Traffic Division will close on 20 December 2023 at 10:00. Essential services personnel will work throughout the aforementioned period. Personnel will be on standby for essential services after hours and on public holidays. (Please see attached list with contact details.)
All customers are encouraged to make payments through electronic or direct deposits into the Municipality's bank account. Kindly include the account number or address as reference.
MUNISIPALE BANKBESONDERHEDE/ MUNICIPAL BANKING DETAILS:
Emthanjeni Munisipaliteit/Emthanjeni Local Municipality
Bank: ABSA Bank
Tipe Rekening/Account type: Tjek rekening/Cheque account
Rekening nommer/Account number: 1850000081
Takkode/ Branch code: 334 308
For more information see attached:
 
REVIEW OF EMTHANJENI LM SPATIAL DEVELOPMENT FRAMEWORK (SDF)
Wednesday, 11 October 2023 00:00

Emthanjeni-Notice ENG30

Would you like to get involved in the review of the SDF? Send us your details and we will notify you of public meetings and when documents can be viewed.

For more information click HERE

 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 1 of 2